لیست اسامی نامزدهای تأیید و رد صلاحیت‌شده حوزه انتخابیه استان آذربایجان شرقی+جدول

+0 به یه ن

لیست اسامی نامزدهای تأیید و رد صلاحیت‌شده حوزه انتخابیه استان آذربایجان شرقی+جدول

 
اسامی نامزدهای تأیید و ردصلاحیت‌شده استان آذربایجان شرقی طبق آمار غیررسمی قابل مشاهده است.

 

اسامی و آمار غیر رسمی نامزدهای انصرافی، تایید و رد صلاحیت، عدم احراز در استان آذربایجان شرقی به تفکیک حوزه انتخابیه قابل دسترس است.

قابل ذکر است که این آمار مربوط به بررسی‌های صلاحیت داوطلبان در هیئت‌‌های نظارت است و آمار نهایی افراد تایید، رد و یا عدم احراز صلاحیت شده نیست، لذا امکان دارد در بررسی نهایی صلاحیت داوطلبان این آمار تغییر داشته باشد.

نام استان: آذربایجان شرقینام حوزه: اهر و هریس
ردیفنامنام خانوادگینتیجه
۱مالکآزادانرد
۲مجتبیاسدیتأیید
۳محمداسلامیتأیید
۴مهدیافتخاری‌فرعدم احراز
۵لیلیاکبرزاده اهریتأیید
۶امینبایبوردیتأیید
۷صادقبلندیرد
۸فرامرزجبارزادهعدم احراز
۹نسرینجهانشاهیعدم احراز
۱۰مهدیحسینیان سراجه‌لوتأیید
۱۱بهروزدعاییتأیید
۱۲علیرضاییرد
۱۳جلیلروحانی مجدعدم احراز
۱۴جهانزاهدی‌فررد
۱۵احمدسعیدتأیید
۱۶شهریارسلطانیعدم احراز
۱۷جلالشادمانتأیید
۱۸سرونازغفاریتأیید
۱۹نادرفخیمی‌هریستأیید
۲۰علیرضاقرداشخانیتأیید
۲۱ارسلانکاظم‌پور همراهلورد
۲۲کریممحسنیعدم احراز
۲۳نوروزمحمدیتأیید
۲۴اردشیرمظفریتأیید
۲۵شهریارممی‌خانیرد
۲۶داودموسی‌پورتأیید
۲۷علیرضانمازپورتأیید
۲۸صولتهمت جوجوبندعدم احراز
۲۹محرمکامرانیرد
۳۰جعفرکریم‌پورتأیید
۳۱خلیلکریم‌پور ریحانیرد
استان: آذربایجان شرقیحوزه: بستان‌آباد
ردیفنامنام خانوادگینتیجه
۱نسرینابقائیتأیید
۲قادراصغریانتأیید
۳ناصرامیری زگلوجهرد
۴محمدباقریتأیید
۵سعیدبروشکیتأیید
۶مهدیخرامشعدم احراز
۷احدخیریتأیید
۸محمداسماعیلدلبریرد
۹منوچهررحمانی حاجی‌آقارد
۱۰محمدسجادسابقیرد
۱۱ناصرسعید‌آبادی آذرتأیید
۱۲غفورعبدالهی سفلیتأیید
۱۳علیفخر‌آذرتأیید
۱۴مجیدفخری دمشقیهتأیید
۱۵حسینکرامتی نوجه ده‌ ساداتتأیید
۱۶حسینناموران هلانعدم احراز
۱۷غلامرضانوری قزلجهتأیید
۱۸حسنوحدانیتأیید
۱۹محمدوحدتی هلانتأیید
استان: آذربایجان شرقیحوزه: بناب
ردیفنامنام خانوادگینتیجه
۱نادراختگانتأیید
۲رسولاسکندریانصراف
۳ضیادالهاعزازی ملکیتأیید
۴آرشافتخاریرد
۵یعقوبامیر دلیربنابتأیید
۶سیدمحمداوجاقیانصراف
۷محمدباقریتأیید
۸موسیپاداشیعدم احراز
۹سیاوشجدیتأیید
۱۰قربانعلیحقیقت‌دوسترد
۱۱محمدعلیرضاقلی قائمعدم احراز
۱۲حمیدرضاصبوح اصغررد
۱۳رسولصدیقی بنابیرد
۱۴سیدصادقمنافیتأیید
۱۵اکبرتقویعدم احراز
استان: آذربایجان شرقیحوزه: تبریز، آذرشهر، اسکو
ردیفنامنام خانوادگینتیجه
۱علیآجودان‌زادهتأیید
۲فرشیدآخوندیعدم‌احراز
۳محمدآذرمیعدم‌احراز
۴حسینآذرنیارد
۵علیآذریانتأیید
۶نازیلاآصفیرد
۷مهدیآقاپور بی‌شکرد
۸اکبرآهگیانصراف
۹جعفرآهیتأیید
۱۰احدابازری حصارعدم‌احراز
۱۱جوادابراهیم‌پور خلیلیتأیید
۱۲سعیدهابراهیمی اصلتأیید
۱۳موسیاحمد خانلورد
۱۴حامداحمدزادهتأیید
۱۵اسمعیلاحمدیعدم‌احراز
۱۶حسناحمدیان‌فرتأیید
۱۷محمدرضااسلامیتأیید
۱۸اکبراعلمیرد
۱۹فرزادافشاریعدم‌احراز
۲۰بهروزاقدم درخشانیتأیید
۲۱شکوراکبرنژادرد
۲۲میرعلی اصغرالموسویتأیید
۲۳رضاالهامیرد
۲۴حسنالهوردی‌زادهعدم‌احراز
۲۵حبیبامدادی‌ جوقانتأیید
۲۶یوسفامیدرد
۲۷فرامرزامیدی بره کتانلوعدم‌احراز
۲۸رشیدامیران بستان‌آبادعدم‌احراز
۲۹یعقوبانتظار قراملکیتأیید
۳۰صونیااندیشرد
۳۱حسینانزابیتأیید
۳۲فاطمهاهورتأیید
۳۳حمیدرضاایل‌خانی سرکندیرد
۳۴صدیقهایمان‌زادهتأیید
۳۵کریماکبری اقدمتأیید
۳۶رامینبابائی‌نژادعدم‌احراز
۳۷النازبابازاده بدوستانیتأیید
۳۸کمالبارعیتأیید
۳۹فرزانهباقری رئوفتأیید
۴۰سعیدباقری گلزارعدم‌احراز
۴۱رشیدباقریان چاخرلوتأیید
۴۲علیبختیاریتأیید
۴۳علیرضابدریرد
۴۴عبدالحسینبرزگرزادهعدم‌احراز
۴۵نظام‌الدینبرزگری سلطان احمدیتأیید
۴۶محمدحسینبغدادچیعدم‌احراز
۴۷همایونبقائیعدم‌احراز
۴۸یونسبقائی اسگوئیتأیید
۴۹امینبلیلاتأیید
۵۰ناصربهادریتأیید
۵۱سیدمسعودبهاورنیاتأیید
۵۲فرح‌نازبهرام‌پورتأیید
۵۳شهاب‌الدینبی‌مقدارتأیید
۵۴عزیزپاشائیتأیید
۵۵ابراهیمپاشازاده خسروشاهیتأیید
۵۶رضاپاشاییرد
۵۷هوشنگپاکدل صمدیعدم‌احراز
۵۸کریمپاکپورعدم‌احراز
۵۹مسعودپزشکیانتأیید
۶۰فرهادپناه‌نیاتأیید
۶۱محمدپورحسنرد
۶۲جابرپیراهنیانرد
۶۳حیدرعلیپیرعلیلوسهرونرد
۶۴امیرپیره مردشتریانتأیید
۶۵احمدتقوی کارترپتأیید
۶۶مهردادتوتونچی‌زاده حکم‌آبادتأیید
۶۷بهروزتوکلیتأیید
۶۸مصطفیتیزکار سعدآبادیرد
۶۹ابراهیمتیموری خانمیریعدم‌احراز
۷۰اشرفجباری امیردیزجتأیید
۷۱علی‌اکبرجباری پورسرمدیانتأیید
۷۲عسگرجعفریتأیید
۷۳داودجعفری غازانیتأیید
۷۴حسینجلائی نوبریتأیید
۷۵وحیدجلیلی هولاسوتأیید
۷۶جعفرجمشیدی‌رادرد
۷۷معصومهجنگیتأیید
۷۸روح‌اللهجهانگیریتأیید
۷۹محمدجوادپورتأیید
۸۰جوادجوادزادهتأیید
۸۱سجادجودیانتأیید
۸۲محمدعلیحاجی‌ کوه کمررد
۸۳محمدحسینحبشی‌زادگان اصلتأیید
۸۴بهلولحبیبی اصلتأیید
۸۵محمدحسن‌زاده خانمیریتأیید
۸۶علیرضاحسین‌چیانصراف
۸۷یونسحسین‌خواهتأیید
۸۸کریمحسین‌زاده دلیررد
۸۹جعفرحسینچی قره آغاجیتأیید
۹۰حبیبحسینقلی‌زادهانصراف
۹۱میرسجادحسینیتأیید
۹۲خلیلحسینی‌آذرتأیید
۹۳سیدجمالحسینی اقدمتأیید
۹۴کاوهحقوقیتأیید
۹۵مصطفیحقی فامتأیید
۹۶رامینحیدرزادهتأیید
۹۷حسنحیدریرد
۹۸علیخادم آذریانتأیید
۹۹زهراخدایارانصراف
۱۰۰سعیدخرسندی‌فررد
۱۰۱میربهمنخلقیتأیید
۱۰۲ناصرخیریعدم‌احراز
۱۰۳ابراهیمداودی تبریزیتأیید
۱۰۴میناداورتأیید
۱۰۵سعیددباغ نیکو خصلتتأیید
۱۰۶مسعوددل‌ آشوبتأیید
۱۰۷سیدمهدیدلجوتأیید
۱۰۸ناصردلمقانی‌زادهتأیید
۱۰۹حمیددهقانیعدم‌احراز
۱۱۰موسیدوستداررد
۱۱۱بهارکدیوبندتأیید
۱۱۲نصرتذوالقدری کرکجرد
۱۱۳احسانرادین مهرتأیید
۱۱۴عبدالهراسخیتأیید
۱۱۵معصومهراشدتأیید
۱۱۶مهدیرحیم پوراسنجانعدم‌احراز
۱۱۷محمدرحیم‌زادهتأیید
۱۱۸اکبررحیمیعدم‌احراز
۱۱۹معصومهرحیمی‌آذرتأیید
۱۲۰ولیرحیمی‌نژادتأیید
۱۲۱مهرانرستمیعدم‌احراز
۱۲۲پژمانرسول اهریتأیید
۱۲۳محمدرسولی ساعیرد
۱۲۴مجیدرضائی بصیریتأیید
۱۲۵پری‌نازرضائی ممقانیتأیید
۱۲۶ابوالفضلرنجبرانصراف
۱۲۷لیلاروزبان عنصرودیتأیید
۱۲۸اکبرروزخوشعدم‌احراز
۱۲۹رضازائر قلعه‌چهتأیید
۱۳۰سجادزارعیعدم‌احراز
۱۳۱غلامرضازارعی قره باباتأیید
۱۳۲بهرادزندیهتأیید
۱۳۳نقیزهیتأیید
۱۳۴محمدزوار قلعه‌لررد
۱۳۵زهراساعیعدم‌احراز
۱۳۶معصومهسراییتأیید
۱۳۷مهدیسرخی اسبقیرد
۱۳۸محمدسرقینیعدم‌احراز
۱۳۹بهرامسرمسترد
۱۴۰احمدسعیدانتأیید
۱۴۱حبیبسعید مشیرآبادرد
۱۴۲محمداسماعیلسعیدیتأیید
۱۴۳جوادسقای سعیدیتأیید
۱۴۴فاطمهسلماسیتأیید
۱۴۵نیرسیدزوارتأیید
۱۴۶سیاوشسینائیرد
۱۴۷شهریارشریفی بروجردیعدم‌احراز
۱۴۸اصغرشفائیهتأیید
۱۴۹ناصرلشکرزادهتأیید
۱۵۰اصغرشکیب ینگجهتأیید
۱۵۱کریمشوقی زنگبارتأیید
۱۵۲تورانشیخ بگلوعدم‌احراز
۱۵۳حمیدشیخ بگلورد
۱۵۴جلالشیریتأیید
۱۵۵رسولشیرین سرندتأیید
۱۵۶فرنازصاحب خیرعدم‌احراز
۱۵۷حامدصادق‌زاده زنوزیتأیید
۱۵۸روح‌انگیزصادقیانتأیید
۱۵۹امیرصدیق‌زاده بنامتأیید
۱۶۰محمدعلیصدیقی علاتأیید
۱۶۱علیرضاصفاتأیید
۱۶۲میکائیلصفاتأیید
۱۶۳فرامرزصفرزادهتأیید
۱۶۴بابکصفوی مهرتأیید
۱۶۵فاطمهصلاح‌پور انرجانتأیید
۱۶۶حسینطایفی نصرآبادیتأیید
۱۶۷سیدناصرطباطبایی حسینیتأیید
۱۶۸احمدطهماسبیعدم‌احراز
۱۶۹رضاطیبی خسروشاهیتأیید
۱۷۰توحیدعابدیتأیید
۱۷۱مهنازعابدینیتأیید
۱۷۲اکبرعالی‌نژادعدم احراز
۱۷۳بهرامعباس‌پورتأیید
۱۷۴عباسعباس‌زادهتأیید
۱۷۵بیت‌الهعبدالهیتأیید
۱۷۶سعیدعبداللهیانتأیید
۱۷۷حسینعبدیتأیید
۱۷۸محمدحسینعبدیتأیید
۱۷۹رضاعبدی کچی کاغیرد
۱۸۰مهدیعزیزیتأیید
۱۸۱رامینعسکریانعدم‌احراز
۱۸۲محمدعظیمیعدم‌احراز
۱۸۳ایوبعلی‌بابایی جباریتأیید
۱۸۴محمدعلی عباس‌نژاد هریستأیید
۱۸۵بابکعلیاریتأیید
۱۸۶فاطمهعلیپورتأیید
۱۸۷احمدعلیرضا بیگیتأیید
۱۸۸صمدعلیزادهتأیید
۱۸۹اکبرعمرانی زنوزتأیید
۱۹۰محمدعلیعموی لیل‌آبادیرد
۱۹۱محمدحسینغفارزاده جهان‌ پسندرد
۱۹۲میرعلیفتوحیرد
۱۹۳حسنفدائی شجاعیتأیید
۱۹۴حمیدفراقیعدم‌احراز
۱۹۵احدفرج‌پور قمریتأیید
۱۹۶حمیرافرجادرد
۱۹۷رضافرجیتأیید
۱۹۸داریوشفرجی مزرعه خلفرد
۱۹۹غفارفرزدیرد
۲۰۰فرهادفرشی جلالیعدم‌احراز
۲۰۱علی‌رضافرضیتأیید
۲۰۲حسینفرهنگیتأیید
۲۰۳محمدحسینفرهنگیتأیید
۲۰۴علیفرید یحیاییرد
۲۰۵سیروسفیروزبخترد
۲۰۶فریدفیروزمندتأیید
۲۰۷حسینفیض‌اله‌زادهتأیید
۲۰۸احمدقاسم‌زاده خسروشاهیرد
۲۰۹غلامحسینقره‌خانیتأیید
۲۱۰میرهادیقره سیدی رومیانیتأیید
۲۱۱اصغرقسمتیعدم‌احراز
۲۱۲مظاهرقصابیتأیید
۲۱۳میتراقنبر مولائیتأیید
۲۱۴حکیمهقنبری کردآبادیعدم‌احراز
۲۱۵شمس‌الهکاظمی‌زادانصراف
۲۱۶نعیمهکرداوغلی آذرتأیید
۲۱۷فرمانکرم روانتأیید
۲۱۸حمیدکریمیرد
۲۱۹مجیدکیوانیعدم‌احراز
۲۲۰مرتضیگاودار اکبریتأیید
۲۲۱ساسانگلشنتأیید
۲۲۲منیژهگیلانیتأیید
۲۲۳لطیفلطیفیتأیید
۲۲۴رحیممجیدیتأیید
۲۲۵فرزادمحمدزاده ابراهیمیعدم‌احراز
۲۲۶محرممحمدزاده قره‌بلاغعدم‌احراز
۲۲۷علیمحمدیرد
۲۲۸مسعودمحمدیان مقدم قاضیجهانیتأیید
۲۲۹صمدمحمودنسبرد
۲۳۰احدمحمودیرد
۲۳۱غلامرضامختاری فریورتأیید
۲۳۲سیدبهراممرتضوی اسکوئیتأیید
۲۳۳حسینمرجانیعدم‌احراز
۲۳۴غلامحسینمسعود ریحانرد
۲۳۵محمدحسینمسعودی گاوگانیتأیید
۲۳۶حمیدمظاهری رادتأیید
۲۳۷احمدمعمارزادهتأیید
۲۳۸صمدمغانیتأیید
۲۳۹احمدعلیمقتدرزاده ملکیرد
۲۴۰نادرمقدم دیزج هریکعدم‌احراز
۲۴۱علی اصغرمقنی دهخوارقانیعدم‌احراز
۲۴۲عادلملائیتأیید
۲۴۳فاطمهملکیتأیید
۲۴۴علیرضامنادی سفیدانتأیید
۲۴۵گودرزمنتظمتأیید
۲۴۶بهراممنصوری اصلتأیید
۲۴۷هادیمهدی‌پورعدم‌احراز
۲۴۸صالحمهدی‌زاده اصل بناییانصراف
۲۴۹سجادمهدی‌زاده کشاورعدم‌احراز
۲۵۰علیمهریرد
۲۵۱حمیدموثقیان منفردانصراف
۲۵۲سیده منیژهموسویرد
۲۵۳منصورهموسوی‌زادهتأیید
۲۵۴محمدموسی‌خانیتأیید
۲۵۵مصطفیمولوی‌فررد
۲۵۶میرحبیبمیربیرنگتأیید
۲۵۷سید محمدرضامیرتاج‌الدینیتأیید
۲۵۸امیرناصری نهرتأیید
۲۵۹کریمنامورانصراف
۲۶۰بهرنگنجاتیتأیید
۲۶۱مجیدنجفیعدم‌احراز
۲۶۲محمدنژد شفیعی‌رادعدم‌احراز
۲۶۳حسیننصیریتأیید
۲۶۴جوادنعمتیتأیید
۲۶۵موسینورمحمدی نظریانانصراف
۲۶۶داریوشنوینعدم‌احراز
۲۶۷علی‌رضانوینتأیید
۲۶۸مسعودنیرومندتأیید
۲۶۹علینیکجوعدم‌احراز
۲۷۰علینیک رزمرد
۲۷۱موسینیک‌ نامرد
۲۷۲جوادهاشم‌پورتأیید
۲۷۳عزیزهمایونی‌ رادتأیید
۲۷۴علی‌اصغروثوقیتأیید
۲۷۵بهزادوکیلی‌ ملک‌لوتأیید
۲۷۶نغمهیزدان کریمیعدم‌احراز
۲۷۷غلامرضاکاظمی اسلامیانتأیید
۲۷۸سهیلاکریم‌زاد شریفیانصراف
۲۷۹ناصرکشوریانصراف
۲۸۰مانداناکلاهدوز محمدیتأیید
۲۸۱مهدیکوه سلطانیتأیید
۲۸۲قادرکیانیرد
۲۸۳قاسمکیوانی اقداشتأیید
استان: آذربایجان شرقیحوزه: سراب
ردیفنامنام خانوادگینتیجه
۱خسروآزادفررد
۲رضاافراسیابیتأیید
۳داوداندرزعدم احراز
۴مهنازبهمنیتأیید
۵الماسپورزاهدیعدم احراز
۶جوادپیرانی رازلیقیتأیید
۷محمدتجلاییتأیید
۸حمیراثنائیعدم احراز
۹یونسحسینعلی‌زادهتأیید
۱۰داودخادمتأیید
۱۱یوسفداودیتأیید
۱۲رضارسولی شربیانیتأیید
۱۳مهدیرضاییعدم احراز
۱۴داودروشنیتأیید
۱۵فروغزکاوتیعدم احراز
۱۶سعیدالهساعدیانصراف
۱۷لیلاسلطانیتأیید
۱۸امیرصنعتی مهربانیتأیید
۱۹محمودطاهری مهربانیتأیید
۲۰بابکظفریرد
۲۱جوادعبادیعدم احراز
۲۲بهمنعبداله‌‌ پورآزادتأیید
۲۳محمدعبدالهیتأیید
۲۴محمدعلیمحمدیرد
۲۵ربابمددیتأیید
۲۶جوادمکرمتأیید
۲۷احمدملکیرد
۲۸مجیدنصیرپور سردهائیتأیید
۲۹ناصرنظریتأیید
۳۰سیف‌الهواحدیتأیید
۳۱اکبرکامرانیتأیید
استان: آذربایجان شرقیحوزه: شبستر
ردیفنامنام خانوادگینتیجه
۱بشیرآریامنشتأیید
۲معصومهآقاپور علی شاهیتأیید
۳بخشعلیاصبحی سیستأیید
۴قدرتاصغریانتأیید
۵نورالدینپورموسی قلیتأیید
۶فرهادجلیل‌زادهانصراف
۷ناصرحقی سیف‌الدینعدم احراز
۸حسینخلیلیان وایقانتأیید
۹فریدونرضاییتأیید
۱۰علیسلطان‌زاده ملکیرد
۱۱میرسعیدسهرابیرد
۱۲جعفرشقاقیعدم احراز
۱۳سعیدشیردلعدم احراز
۱۴رضاصبوری نوجه‌دهیانصراف
۱۵علیصفائی‌پورعدم احراز
۱۶جمشیدصفیلوی قدیمیرد
۱۷علیرضاظفرپورتأیید
۱۸عباسعبادتی وایقانتأیید
۱۹صمدعبدی صوفیانیعدم احراز
۲۰جمشیدعقلمند مرجانیتأیید
۲۱علیعلیلورد
۲۲کریمغیاثی مرادیتأیید
۲۳علی‌رضاکریمیانصراف
۲۴حسینمحسن‌زاده قلعهعدم احراز
۲۵حسینمحمدی بیناتأیید
۲۶سیدنورملکیعدم احراز
۲۷مسعودنمازی شندیتأیید
۲۸امیننوروزیتأیید
۲۹حمیدهراتیتأیید
۳۰علی‌اکبروصفی سیستأیید
استان: آذربایجان شرقیحوزه: کلیبر، خداآفرین، هوراند
ردیفنامنام خانوادگینتیجه
۱قلیاله قلی‌زادهتأیید
۲علیبهادری کلیبرتأیید
۳پرویزجنگخواهتأیید
۴علیزارعیتأیید
۵امیرمهدیشجاععدم احراز
۶شهرامشفیعیرد
۷پرویزشکوریتأیید
۸یوسفاصغریتأیید
۹ارسلانفتحی‌پوررد
۱۰حسینقهرمانی‌فردعدم احراز
۱۱حمدالهقهرمانی‌فردتأیید
۱۲شاپورقیاسی قلعه‌کندیرد
۱۳داریوشمصطفی‌نزادعدم احراز
۱۴رو‌ح‌الهمیریتأیید
۱۵نورالهنورالهی بسطامتأیید
استان: آذربایجان شرقیحوزه: مراغه، عجب‌شیر
ردیفنامنام خانوادگینتیجه
۱احمداسدزادهرد
۲سیدخلیلاسلامیان شیرازعدم احراز
۳نعمت‌الهانوریعدم احراز
۴علیباقرپور آذریانرد
۵محمدپروینعدم احراز
۶علیجلیلی شیشوانتأیید
۷بهمنجمتأیید
۸محمدعلیحسین‌زادهتأیید
۹امیرحیدریتأیید
۱۰غلامحسینخان‌محمدیرد
۱۱مهدیدوات‌گریتأیید
۱۲صابررائقیتأیید
۱۳فرزینرجبی دیورزمعدم احراز
۱۴حسینرزی‌فامتأیید
۱۵محمدمهدیرمضان‌ پورمراغیتأیید
۱۶محمدرهبریتأیید
۱۷هادیسبحانی‌نیاتأیید
۱۸سید حجتسلام‌اله‌زادهرد
۱۹موسیسلطانیتأیید
۲۰بولودسلیمانیتأیید
۲۱خسروصدر حقیقیتأیید
۲۲سیامکصندوقچیان شتربانیتأیید
۲۳نادرعباس‌نژادرد
۲۴شهرامعبدی آذرتأیید
۲۵محمدرضاعطاریان پروینتأیید
۲۶مجتبیعیدیتأیید
۲۷مهردادگل‌محمدیتأیید
۲۸مرتضیمبارک قدمعدم احراز
۲۹سعیدمحمدیتأیید
۳۰امیررضامحمدی موحدعدم احراز
۳۱لیلامصری چکانرد
۳۲سیدعلیموسویتأیید
۳۳اشرفنادر احمدیانرد
۳۴مهنازنازلیانرد
۳۵نادرنامداررد
۳۶صالحنظامی چلقائیعدم احراز
۳۷حامدواحدی کرج‌آبادعدم احراز
۳۸محمدکریمی طاهرتأیید
استان: آذربایجان شرقیحوزه: مرند، جلفا
ردیفنامنام خانوادگینتیجه
۱جعفرآذری کشکسرایانصراف
۲عادلابدالیرد
۳علیابدالیعدم احراز
۴مهدیهاتحادیتأیید
۵صفرعلیاستادیتأیید
۶رحیماصیل میابیانصراف
۷علیالهویردی پوریامچیعدم احراز
۸باقرامامیرد
۹حسینانتظاریتأیید
۱۰نبیاوهانی زنوزتأیید
۱۱فریباایرجیانصراف
۱۲روح‌الهبابازاده هرزندتأیید
۱۳علیباقری اقدمانصراف
۱۴علیبی‌غمعدم احراز
۱۵بشیربیک بابائیانصراف
۱۶رویاپورمحمدرد
۱۷علیپیرمحمدیعدم احراز
۱۸سعیدجهانشاهلوتأیید
۱۹علیچاپرکانصراف
۲۰اسماعیلحسن‌زادهعدم احراز
۲۱محمدحسن‌نژادتأیید
۲۲داودحسین‌پورتأیید
۲۳رسولحسین‌زادهتأیید
۲۴محمدعلیحیدریرد
۲۵اصغرخلفیتأیید
۲۶کریمخیالی میابتأیید
۲۷کمال‌الدیندانشوررد
۲۸هادیرحمن‌زاده بهرامتأیید
۲۹علیرخ‌افروزتأیید
۳۰سعیدرنجدوسترد
۳۱سیروسسازداررد
۳۲کریمشافعیتأیید
۳۳علیشیاریتأیید
۳۴داودصالحیتأیید
۳۵عیسیصبریتأیید
۳۶ابراهیمصرافرد
۳۷علیصمدی قربانیتأیید
۳۸خدیجهطباخی کشکیانصراف
۳۹سوسنطلوعیرد
۴۰معصومهعادلیرد
۴۱حسینعالی‌بافانصراف
۴۲رحمانعباسیتأیید
۴۳محمدکاظمعبدیزدانیتأیید
۴۴مهدیهعلی همتیانصراف
۴۵علی‌اکبرفتاح پورمرندیتأیید
۴۶جعفرفتحعلی‌زادهتأیید
۴۷غلامرضافرج‌زاده گرگریانصراف
۴۸علی‌رضافرشی دیزجیکانرد
۴۹محرمفروغی شجاعیتأیید
۵۰حسینفضلی لیواریانصراف
۵۱انورقاسمیتأیید
۵۲افتخارالساداتقافله‌باشیتأیید
۵۳ویداکلانتریتأیید
۵۴حسینمتفکرتأیید
۵۵علیمجیدیتأیید
۵۶بابکمحمدزاده علمداریرد
۵۷لطف‌الهمختاری اصلرد
۵۸روح‌الهمهدی لویتأیید
۵۹عیسیمیرزائیتأیید
۶۰ابوالفضلنجفی لیواریرد
۶۱زهرانصیریتأیید
۶۲عارفهوشیاریتأیید
۶۳میرتوحیدیوزباشیعدم احراز
۶۴معصومکارکنانصراف
استان: آذربایجان شرقیحوزه: ملکان
ردیفنامنام خانوادگینتیجه
۱اباذراسماعیلی میدانیرد
۲محمدتقیاسمعیل‌زادهعدم احراز
۳شهروزافخمیتأیید
۴حبیباله ویردی‌نژادتأیید
۵احمدانتظاری ملکیتأیید
۶یوسفانصاری ملکیرد
۷کریمایرانی قزلجه مروانعدم احراز
۸محمداکبرپورتأیید
۹عادلچایچی‌یانرد
۱۰محمدعلیحسن‌پورتأیید
۱۱سیف‌اللهحسین‌پورعدم احراز
۱۲بیوکحقیقتی ملکیتأیید
۱۳سلمانخدادادیرد
۱۴اسفندیارزایرملکیتأیید
۱۵جبارزینالیتأیید
۱۶سیروسسعادتی لیلانتأیید
۱۷مصطفیشاپوریعدم احراز
۱۸مهرعلیعلی‌پوررد
۱۹سعیدغفاری قلعهعدم احراز
۲۰حسنلطفیعدم احراز
۲۱صابرمجذوبانصراف
۲۲ناصرراغهعدم احراز
۲۳مریممصدقرد
۲۴صالحملکیتأیید
۲۵حسینممدوحیرد
۲۶سعیدناطقیرد
۲۷الماسهوشیار مبارکیتأیید
۲۸قنبرواحدتأیید
۲۹نوابکریمیرد
استان: آذربایجان شرقیحوزه: میانه
ردیفنامنام خانوادگینتیجه
۱علیرضاآریامنشتأیید
۲حسینابوالقاسم‌زادهتأیید
۳پدراماجلیتأیید
۴مظفراجلیتأیید
۵محمدحسینبهبودی چناریرد
۶مهدیجمالی وردوقعدم احراز
۷سید محمدرضاحاجی اصغریتأیید
۸سید بهلولحسینیتأیید
۹اسماعیلحیدری آزاد اغمیونتأیید
۱۰علیرجبیعدم احراز
۱۱مجیدسلیمی ماویتأیید
۱۲هوشنگشهبازیتأیید
۱۳حافظشورچیتأیید
۱۴یعقوبشیویاریتأیید
۱۵بهنامصفائیتأیید
۱۶محمدعارفیرد
۱۷مهردادعبدیرد
۱۸فردینفرمندتأیید
۱۹حاجیقاسمیتأیید
۲۰علیرضاقره‌داغیتأیید
۲۱حسنعلیقنبری ممانتأیید
۲۲شمسیمجدیتأیید
۲۳محمدعلیمددیتأیید
۲۴بهروزمددی قوشه بلاغتأیید
۲۵حامدمرسلوئی حسنکلوعدم احراز
۲۶جوادمصطفویتأیید
۲۷رضاملکیرد
۲۸قهرمانمهدیخانی سلیمانلوتأیید
۲۹محمدصادقنائبیعدم احراز
۳۰سیدحسنهاشمیعدم احراز
۳۱سید محمدرضاهاشمیعدم احراز
استان: آذربایجان شرقیحوزه: هشترود، چاراویماق
ردیفنامنام خانوادگینتیجه
۱غفاراسماعیلیتأیید
۲احداعظمی آقبلاغتأیید
۳هاشمالهیارپورعدم احراز
۴فرامرزامیریانعدم احراز
۵سید حمزهامینیتأیید
۶یاسینتوکلیتأیید
۷مصطفیرضاییعدم احراز
۸مجیدرفیعیتأیید
۹حسینسلیمانیتأیید
۱۰غلامحسینشیری علی‌آبادتأیید
۱۱اسفندیارصادقیتأیید
۱۲حمیدعبداله‌پورتأیید
۱۳بهرامقاسمیعدم احراز
۱۴حسینقهرمانپورانعدم احراز
۱۵جوادلطف‌اله پورخورجستانرد
۱۶محمدعلیموحدیرد
۱۷حسنمولویتأیید
۱۸عبدالرحیممیرخانیرد
۱۹بهرامیعقوبی سراسکانرودرد
استان: آذربایجان شرقیحوزه: ورزقان
ردیفنامنام خانوادگینتیجه
۱محمدالیاسیتأیید
۲ابوالفضلامانی مهترلوتأیید
۳اسماعیلپورشریفتأیید
۴ذاکرحیدریتأیید
۵اصغردشتبانعدم احراز
۶حسیندهقانتأیید
۷غلامرضادهقانتأیید
۸الهویردیدهقانیتأیید
۹رضاسعادت‌پور علویقرد
۱۰میکائیلصفریتأیید
۱۱علیعباسی آبخوارهتأیید
۱۲محمدرضاعباسی آستمالتأیید
۱۳علیعبداللهیتأیید
۱۴زینتعظیمی اندریانتأیید
۱۵رضاعلی‌زادهرد
۱۶سعیدعلیزادهتأیید
۱۷علیقربان‌زاده ورزقانعدم احراز
۱۸محسنملکیتأیید
استان آذربایجان شرقی
تعداد نماینده۱۹ 
تعداد حوزه۱۳
تعداد بررسی‌شدگان۶۲۳
تعدادانصراف‌دهندگان۲۹
تعداد ردشدگان۱۲۱
تعداد تأییدشدگان۳۵۹
تعدادعدم‌‌‌‌احرازشدگان۱۱۴
به تفکیک حوزه انتخابیه
نام‌ حوزه انتخابیهکلانصراف

عدم احراز

تاییدرد
اهر و هریس۳۱۰۷۱۶۸
بستان آباد۱۹۰۲۱۳۴
بناب۱۵۲۳۶۴
تبریز۲۸۳۱۰۵۲۱۶۹۵۲
سراب۳۱۱۶۲۰۴
شبستر۳۰۳۷۱۶۴
کلیبر۱۵۰۳۹۳
مراغه۳۸۰۸۲۱۹
مرند۶۴۱۲۶۳۲۱۴
ملکان۲۹۱۷۱۲۹
میانه۳۱۰۶۲۱۴
هشترود۱۹۰۵۱۰۴
ورزقان۱۸۰۲۱۴۲
+ 

تجزیه و ترکیب کل آیات قرآن

+0 به یه ن

تجزیه و ترکیب کل آیات قرآن

در لینک زیر می توانید تجزیه و ترکیب کل آیات قرآن را مطالعه فرمائید.

سایت تجزیه و ترکیب قرآن

حیدربابا یه سلام" در آمریکا به زبان ترکی و انگلیسی تدریس می‌شود

+0 به یه ن

حیدربابا یه سلام" در آمریکا به زبان ترکی و انگلیسی تدریس می‌شود

رئیس مرکز شهریار پژوهی کشور گفت: منظومه شعر "حیدربابا یه سلام" استاد شهریار، در دانشگاه میشیگان آمریکا به زبان ترکی و انگلیسی تدریس می‌شود.

 

علیرضا نائبی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه آذربایجان‌شرقی، اظهار کرد: حیدر بابای شهریار به عنوان بزرگ‌ترین اثر فولکولوریت جهان در دانشگاه‌ میشیگان بررسی و تدریس می‌شود و کسانی که می‌خواهند اطلاعاتی در این رابطه به دست آورند می‌توانند با مراجعه به سایت دانشگاه میشیگان آمریکا اطلاعات لازم را در این خصوص کسب کنند.

دور شدن کودکان ایرانی از ادبیات و فرهنگ بومی

+0 به یه ن

دور شدن کودکان ایرانی از ادبیات و فرهنگ بومی

تهران - ایرنا- عصر تکنولوژی و تهاجم فرهنگی سبب شده، کودکان ما از ادبیات و فرهنگ بومی خود دور شوند و برای پیشگیری از آسیب ها باید تولید کتاب به عنوان اثری ماندگار به زبان و گویش های بومی در صنعت نشر مورد توجه قرار گیرد.

 به گزارش خبرنگار حوزه کتاب و ادبیات ایرنا، در حال حاضر توسعه شهرنشینی، پیروی از الگوهای غربی، دغدغه ها و مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی سبب شده به سرعت از فرهنگ بومی کشورمان دور شویم، اگر به زبان و گویش های بومی توجه نکنیم و به فرزندان آموزش ندهیم شاهد از بین رفتن برخی از این گویش ها خواهیم بود.


** کتاب گنجینه ای ماندگار از فرهنگ بومی 
کتاب تنها گنجینه ارزشمندی است که با پرداختن به زبان ها و گویش های بومی سبب می شود که ارتباط بین نسل ها قطع نشود.
برخی از کارشناسان ادبیات کودک و نوجوان بر این باورند که در حال حاضر قصه گویی بیشتر به شکل شفاهی بوده و از سوی نسل جدید کمتر مورد توجه قرار گرفته و این فرهنگ کمرنگ شده است، اما می توان با تولید کتاب به زبان و لهجه های بومی، این فرهنگ را حفظ کرد به گونه ای که مادران ما در حال حاضر و همچنین مادران نسل های آینده بتوانند به آن مراجعه کنند و این فرهنگ را نسل به نسل انتقال دهند.
نورا حق پرست مدیر انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در این زمینه می گوید: برای تولید آثار در رابطه با زبان ها و گویش های بومی باید از نویسندگانی استفاده شود که به زبان اصلی و پایه تسلط داشته و به همان زبان و گویش صحبت کنند و همچنین اهل ادبیات باشند تا لطمه ای به دستور زبان وارد نشود. 
وی می افزاید: تصویرسازی از جمله مواردی است که در تولید آثار به زبان و گویش بومی از اهمیت خاصی برخوردار است و باید از سوی ناشران مورد توجه قرار گیرد. 

* تولید آثار برای حفظ زبان ها و گویش های بومی 
حق پرست با بیان اینکه در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تلاش می شود تا تصویرسازی این گونه کتاب ها به گونه ای فضای حاکم بر شعر و داستان را به مخاطب انتقال دهد، اظهار می دارد: سعی می کنیم از تصاویر حیوانات، مناطق، روستاها و لباس های محلی و بومی مطابق با منطقه ای که قصه در آن بیان شده است، استفاده کنیم.

*خواندن کتاب به زبان بومی سبب علاقه مندی کودکان به ادبیات می شود
وی با اشاره به اینکه تاثیر خواندن داستان به زبان مادری در علاقه مند کردن کودکان به ادبیات بسیار تاثیرگذار است، ادامه می دهد: خواندن داستان به زبان بومی سبب علاقه مند کردن بچه ها به ادبیات می شود. وقتی کودکان با زبان مادری خود داستانی را شنیده باشند قطعا با کتابی که حاوی همان داستان قدیمی با همان زبان و گویش است ارتباط بهتری برقرار می کنند.
نویسنده اضافه می کند: این مساله حتی در دستور آموزش و پرورش هم وجود دارد و بنا شده بخشی از مطالب کتاب های درسی به صورت دوزبانه برای مناطق خاص کشور چاپ شود. این اقدام سبب آشنا کردن کودکان با فرهنگ منطقه ای می شود که در آن زندگی می کنند.

** استفاده از قلم شیوه و روان 
سمانه صاحبی کارشناس ادبیات کودک و نوجوان نیز در این زمینه می گوید: استفاده از واژه های عامه با زبان ساده یکی از ابزارهای کارآمد در برقراری ارتباط کودکان با زبان و گویش های بومی است، نویسندگان باید در به کارگیری دایره لغات متناسب با آموخته های کودکان توجه کنند.
وی با بیان اینکه نویسنده در متن داستان باید از واژگانی استفاده کند که برای کودکان قابل فهم باشد، ادامه می دهد: در غیر این صورت امکان برقراری ارتباط متن در رابطه با زبان ها و گویش های بومی با کودک وجود نخواهد داشت. 

* سبقت کتابهای ترجمه بر تالیف 
صاحبی، بومی سازی، همسان سازی متن با ارزش های زبان مقصد را در ادبیات کودک مهم می داند و اضافه می کند: بازار کتاب کودک و نوجوان بیشتر به سمت ترجمه است و بسیاری از مترجم ها این ادعا را دارند که زبان را در کشورهای خارجی یاد گرفته اند و غافل از آنکه با فرهنگ خودمان بیگانه شده اند.
این کارشناس با اشاره به اینکه آن ها باید با ادبیات کشورمان آشنایی بیش تری پیدا کنند تا بیشتر درباره زبان ها و گویش های بومی کتاب بنویسند، اظهار می دارد: بومی کردن ما نباید به شکلی شود که فرهنگ کشور خارجی را نیاوریم چرا که ما مخاطب را با دنیا آشنا می کنیم و همه افسانه ها در ایران نیست.

*هماهنگی تصاویر با فرهنگ بومی 
صاحبی تصریح می کند: علاوه بر موضوع کتاب تصاویر نیز باید با فرهنگ اصیل و بومی کودکان و نوجوانان کشور هماهنگ باشد.
وی می افزاید: مهم آن است که اهالی قلم با نوشتن آثار در قالب داستان و شعر ذهن کودک را با فرهنگ، زبان و گویش های بومی آشنا و خانواده نیز باید در این بخش به تداوم زنجیره فرهنگی با آگاهی متناسب با آن کمک کنند.
نویسندگان در این راه با خانواده و نهاد های اجتماعی دیگر همسانی ارتباطی ایجاد کنند، زیرا این مسئله سبب می شود از ناهمواری های فرهنگی و چاله های عمیق آن در نسل آینده کاسته شود.

نقل از: http://www.irna.ir/fa/News/81913620/  • [ 1 ]